Regulamin

Regulamin zakupów

Sprzedawca

 1. Oliwnygaj.eu to sklep internetowy, działający pod adresem http://oliwnygaj.eu, prowadzony przez firmę OLYCOM Ewa Tenderenda-Ożóg, ul. Dickensa 27/18, 02-382 Warszawa, NIP: 7591451317, Regon: 145151206, zarejestrowaną w Ewidencji Działalności Gospodarczej Zarządu Dzielnicy Ochoty m. st. Warszawy, z którą klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem oliwnygai@gmail.com, tel. 606118617, zwany dalej Sprzedawcą.
 2. Oliwnygaj.eu prowadzi sprzedać detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet poprzez witrynę http://oliwnygaj.eu, na której można składać zamówienia.

Obszar działania
Usługi oferowane przez Oliwnygaj.eu dostępne są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Warunki realizacji zamówienia

 1. Zamówienie składa się wybierając z oferty znajdującej się na stronie internetowej Oliwnygaj.eu produkty oferowane do sprzedaży. Dodawanie produktów do wirtualnego koszyka odbywa się po kliknięciu przycisku “Do koszyka”.
 2. Poprawnie złożone zamówienie internetowe potwierdzane jest za pomocą automatycznej wiadomości wysyłanej na adres email podany przez Klienta w formularzu. W wysyłanej wiadomości podany jest numer konta, na które należy dokonać przelewu należności za zakupy (w przypadku wyboru tej formy płatności).
 3. Zamawiający w sklepie internetowym Oliwnygaj.eu ma możliwość korzystania ze sklepu dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w Oliwnygaj.eul (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta w sklepie ma charakter bezterminowy.
 4. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w Oliwnygaj.eu należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą, której przedmiotem są usługi świadczone przez Sprzedawcę., na warunkach określonych w Regulaminie.
 5. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w sklepie Oliwnygaj.eu może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z Oliwnygaj.eu oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.
 6. Wszystkie produkty dostępne w Oliwnygaj.eu są nowe i gotowe do spożycia,wolne od wad fizycznych o praw oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 7. Zarejestrowany użytkownik ma możliwość dokonywania zakupów wielokrotnie, śledzenia zmian statusu złożonego zamówienia, wglądu we wszystkie złożone zamówienia, również archiwalne, wprowadzania zmian lub anulowania złożonego zamówienia, które nie zostało przekazane do realizacji, zmiany adresu wysyłki oraz udziału w lojalnościowych programach.
 8. Sklep internetowy Oliwnygaj.eu zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności i prawdziwości każdego zamówienia poprzez kontakt telefoniczny z Klientem na numer telefonu podany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 9. W przypadku zamówienia płatnego przelewem realizacja rozpoczyna się po zaksięgowaniu na rachunku wpłaty. Dane do przelewu (przedpłaty na konto bankowe): OLYCOM Ewa Tenderenda-Ożóg, ul. Dickensa 27/18, 02-382 Warszawa nr rachunku: 07 1140 2004 0000 3002 7403 5810 (Brebank S.A.) W tytule przelewu prosimy wpisać: Nr zamówienia.

Ceny

 1. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym Oliwnygaj.eu są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Na każdy sprzedawany towar Sprzedawca wystawia faktury VAT. Stosownie do treści obowiązujących przepisów, podpis klienta – jako nabywcy towaru, którego zamówienie realizowane jest metodą wysyłkową – nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT.
 3. Koszt przesyłki zależny jest od wybranego sposobu płatności i sposobu dostawy.

Termin realizacji zamówień

 1. Termin realizacji dostawy uzależniony jest od preferencji Klienta oraz od deklarowanego miejsca dostawy.
 2. Wszystkie zamówienia towarów o statusie „dostępne” oraz „na wyczerpaniu” są realizowane od jednego do pięciu dni roboczych liczonych od daty złożenia zamówienia od momentu złożenia zamówienia (w przypadku zamówienia za pobraniem) lub zaksięgowania wpłaty w przypadku wyboru płatności przelewem na konto.
 3. Dostawy realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej są wyłącznie w dni robocze w godzinach 9.00-17.00 na terenie Polski.

Formy płatności i dostawy

 1. Formy płatności oraz sposób ich dokonania są zależne od wybranego przez Klienta sposobu odbioru zamówienia. Możliwe są następujące formy płatności
  • Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu
  • Przelewem – forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy, zamówienie jest przekazywane do realizacji. W przypadku wyboru formy płatności przelewem, płatność powinna być dokonana w ciągu 3 dni roboczych na konto bankowe wskazane w wiadomości e-mail potwierdzającej złożone zamówienie.
 1. Sprzedawca oferuje dostawy zamówionego towaru za pomocą firmy kurierskiej (Fedex) na terenie Polski:
 • opłacone z góry przelewem na konto (przedpłata) – 18 zł
 • płatne przy odbiorze kurierowi (pobranie) – 24 zł
 1. W przypadku zamówień złożonych na kwotę powyżej 250 zł koszt przesyłki pokrywa sklep internetowy oliwnygaj.eu.
  4. Odbiór osobisty zamówionych towarów jest możliwy w siedzibie firmy OLYCOM lub w innym miejscu uzgodnionym z Kupującym. Istnieje możliwość płatności kartą.
  5. Dostawa produktów odbywa się w sposób wybrany przez Klienta w zamówieniu.
  6. Sprzedawca jest odpowiedzialny za należyte dostarczenie zamówionego towaru.

Odstąpienie od umowy

 1. Klient może w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia dostawy towaru, odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie na adres: OLYCOM, ul. Dickensa 27 m.18, 02-382 Warszawa. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
 2. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a KLIENT jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, w tym towar objęty zwrotem ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 3. Zwrot może dotyczyć całości zamówienia lub jego części.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy koszt dostarczenia zwracanego towaru ponosi Klient.
 5. Zwrot pieniędzy zostanie dokonany przez SPRZEDAWCĘ niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni na numer rachunku bankowego KLIENTA wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy lub przekazem pocztowym.

Warunki reklamacji

 1. Reklamacji podlegają produkty jeżeli w chwili ich dostarczenia są niezgodne z umową. Reklamacja może dotyczyć części lub całości zamówienia.
 2. W przypadku niezgodności produktu z umową, reklamowane produkty należy odesłać wraz z informacją o przyczynie reklamacji. Adres do obsługi reklamacji OLYCOM Ewa Tenderenda-Ożóg, ul. Dickensa 27/18, 02-382 Warszawa.
 3. Reklamacje są rozpatrywane przez Sprzedawcę nie dłużej niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania żądania Klienta.
 4. W przypadku uzasadnionej reklamacji Produkt zostanie wymieniony, a jeśli nie będzie to możliwe, Sprzedawca niezwłocznie zwróci Klientowi równowartość ceny produktów wraz z kosztami przesyłki, na numer rachunku bankowego, z którego dokonano przelewu albo przekazem pocztowym bądź – w przypadku gdy zapłata za realizację zamówienia następowała gotówką przy odbiorze – na numer rachunku bankowego, którego dane Klient poda w korespondencji.
 5. Koszty poniesione przez Klienta związane z odesłaniem reklamowanego produktu zostaną zwrócone przez Sprzedawcę.

Dane osobowe

 1. Dane osobowe Klienta, podane przez Klienta w trakcie składania zamówienia lub rejestracji w sklepie Oliwnygaj.eu zostają umieszczone w bazie Sprzedawcy. Dane klientów wykorzystywane będą wyłącznie w związku z funkcjonowaniem sklepu (realizacja zamówień oraz wysyłka materiałów informacyjnych).
 2. Administratorem danych osobowych jest OLYCOM Ewa Tenderenda-Ożóg, ul. Dickensa 27/18, 02-382 Warszawa, NIP: 7591451317, Regon: 145151206.
 3. Dane osobowe są chronione zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Zgodnie z powyższą ustawą Klient ma prawo do:
  a) Dostępu do swoich danych (informacji o przetwarzanych danych oraz uzyskania kopii tych danych);
  b) Sprostowania (poprawienia) danych;
  c) Usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie;
  d) Ograniczenia przetwarzania danych (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych);
  e) Przeniesienia danych do innego administratora.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego Ustawa z dnia 2 marca 2000r o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną za produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271) oraz Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).
 2. Zdjęcia oraz wszystkie teksty znajdujące się na stronie sklepu internetowego oliwnygaj.eu są autorstwa i należą do właściciela firmy OLYCOM Ewa Tenderenda-Ożóg.
 3. Wykorzystanie materiałów zawartych na stronie Oliwnygaj.eu bez zgody autora, dla jakichkolwiek celów, jest naruszeniem prawa autorskiego, nawet gdy nie wiąże się z uzyskiwaniem korzyści materialnych. Podstawa prawna: „Ustawa z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych” (Dz. U. 2000 r. Nr 80 poz. 904).